ၿမိတ္ပုလဲေျမ

ၿမိတ္ပုလဲေျမမွ ေႏြးေထြးစြာႀကိဳဆိုပါ၏။

ၿမိတ္ပုလဲေျမ

ၿမိတ္ပုလဲေျမမွ ေႏြးေထြးစြာႀကိဳဆိုပါ၏။

ၿမိတ္ပုလဲေျမ

ၿမိတ္ပုလဲေျမမွ ေႏြးေထြးစြာႀကိဳဆိုပါ၏။

ၿမိတ္ပုလဲေျမ

ၿမိတ္ပုလဲေျမမွ ေႏြးေထြးစြာႀကိဳဆိုပါ၏။

Monday, October 26, 2015

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ေရြးေကာက္ပြဲ လံုၿခံဳေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီဥကၠဌ ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ ေရြးေကာက္ပဲြ အထူးရဲ တပ္ဖဲြ႔၀င္မ်ားအား ေတြ႔ဆံု

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ေရြးေကာက္ပြဲ လံုၿခံဳေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ ဥကၠဌ ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ ေရြးေကာက္ပဲြ အထူးရဲ တပ္ဖဲြ႔၀င္မ်ားအား ေတြ႔ဆံု

ၿမိတ္ ေအာက္တိုဘာ ၂၅ ရက္

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လံုၿခံဳေရးစီမံ ခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတ ီဥကၠဌ  လံုျခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ   ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္လြင္၊  အတြင္းေရးမွဴး တိုင္းရဲတပ္ဖဲြ႕မွဴး ရဲမွဴးႀကီး ၾကည္လင္းတို႔သည္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၅ရက္ေန႕ ေန့လည္ ၁၃၀၀ အခ်ိန္မွ ၁၄၀၀ အခ်ိန္ထိ အထူးရဲသင္တန္း ဖြင့္လွစ္ထားရွိသည့္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕၊ ကန္ဖ်ားရပ္ကြက္၊ အရာရွိရိပ္သာလမ္းရွိ ရာမညမြန္ဘုန္းေတာ္ေက်ာင္းဓမ္ၼာ႐ံုတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆိုင္ရာလုံၿခဳံေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ၀င္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုပြဲ က်င္းျပဳလုပ္ခဲ့ရာ အခမ္းအနားသို႕ ခရအမွဴး ဦးေအာင္ေက်ာ္ထြန္း၊ ခရရမွဴး ဒုရဲမွဴးႀကီးတင္ထြန္း၊ ၿမိတ္မနေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ ဥက္ၠ႒ ဦေငြ၀င္း၊ ၿမိတ္ျမိဳ႕နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လုံၿခဳံေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီဥက္ၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ ရပ္/ေက်းေရြးေကာက္ပြဲ ဆိုင္ရာလုံၿခဳံေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီဥက္ၠ႒မ်ားႏွင့္အဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ သင္တန္း တက္ေရာက္ေနေသာ အထူးရဲသင္တန္းသားမ်ား စုစုေပါင္းအင္အား(၂၅၀)ဦးခန္႔ တက္ေရာက္သည္။