Tuesday, August 18, 2015

ထိေရာက္စြာ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္

သို့
၀န္ၾကီးခု်ပ္
တနသၤာရီတိုင္းေဒသၾကီး အစိုးရအဖဲြ့
ထား၀ယ္ျမို့
                    ရက္စဲြ၊ ၂၀၁၅ခုနွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၇    ရက္
အေၾကာင္းအရာ။ ထိေရာက္စြာအေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးရန္ တင္ျပျခင္း
၁။ ကြ်န္းစုျမို့နယ္၊ သနၵုတ္ေက်းရြာအုပ္စုအား ယခုလက္ရိွအုပ္ခု်ပ္ေနေသာ အုပ္ခု်ပ္ေရးမွူး ဦးစိုးလြင္ သည္ ေက်းရြာကို စတင္၍ အုပ္ခု်ပ္သည့္ေန့မွစျပီး ယေန့အခိ်န္ထိ ေက်းရြာသူ/ေက်းရြာသားမ်ား အေပၚ၌ ညီတူညီမွ်မႈ မရိွဘဲ ခဲြျခားဖိနိွပ္မႈမ်ားျပုလုပ္ျပီး အုပ္ခု်ပ္ေနပါသည္။ ေက်းရြာအတြင္း ေသးငယ္ေသာ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚလာလွ်င္လည္း အုပ္ခု်ပ္ေရးမွူး ကိုယ္တိုင္ မေျဖရွင္းေပးဘဲ ရဲစခန္းမ်ား၊ တရားရံုးမ်ားသို့သာ ရြာသူ/ရြာသားမ်ား ေစလႊတ္တိုင္ၾကားေစခဲ့ပါသည္။ အုပ္ခု်ပ္ေရးမွူး ဦးစိုးလြင္နွင့္ သေဘာထား မတိုက္ဆိုင္သူ ေက်းရြာသူ/ေက်းရြာသားမ်ားျဖစ္ပါက ပို၍သာဆိုးပါေသးသည္။ အကယ္၍ အမႈကိစၥမ်ား ေျဖရွင္းသည့္ အခါမ်ားတြင္လည္း အမႈကိစၥရံႈးသည့္အေပၚ၌ ျပစ္ဒဏ္အျဖစ္ ေငြက်ပ္(၁)သိန္း(၂)သိန္းစသည္ျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ ဒဏ္ရိုက္တတ္၍ မရိွဆင္းရဲနြမ္းပါးေသာ ရြာသူ/ရြာသားမ်ားမွာ  မ်ားစြာဒုကၡေရာက္ၾကရပါသည္။
၂။ ကြ်န္ေတာ္တို့ရြာတြင္ အရက္ဒိုင္ (၃)ဒိုင္ေရာင္းခ်ေနပါသည္။ ၄င္းအရက္ဒိုင္မ်ားကို အုပ္ခု်ပ္ေရးမွူး ဦးစိုးလြင္၏ ခြင့္ျပုခ်က္မ်ားျဖင့္ ေရာင္းခ်ေနျပီး ဦးစိုးလြင္မွ လစဥ္တစ္လလွ်င္ ေငြေၾကးမ်ား ေကာက္ခံျပီး ၄င္း၏ ကိုယ္ကို်းစီးပြားအတြက္ အသံုးခ်ေနပါသည္။ ေက်းရြာရိွ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ဖံြ့ျဖိုးေရးကိစၥရပ္ မ်ားကို ျပုလုပ္ေပးျခင္းလံုး၀(လံုး၀)မရိွခဲ့ပါ။ ကြ်န္ေတာ္တို့ရြာတြင္ လြန္ခဲ့ေသာတစ္လခန့္က ေက်ာင္းအုပ္ ဆရာမၾကီးနွင့္ ေက်ာင္းသားမိဘတစ္ဦး စကားမ်ားရန္ျဖစ္မႈတစ္ခုျဖစ္ေပၚရာ ဦးစိုးလြင္မွ တားျမစ္ဟန့္တား ျခင္း မရိွဘဲ မသိသလိုေနခဲ့ ပါသည္။

၃။ ကြ်န္ေတာ္တို့ ေတာေနာက္လယ္ရြာတြင္ ဓမၼစကူးလ ္ေက်ာင္းဖြင့္လွစ္ရန္နွင့္ သင္တန္းသြားေရာက္ မည့္ ဆရာ/ဆရာမမ်ားကို ကူညီေထာက္ပံ့ရန္အတြက္ဆိုျပီး ေက်းရြာတြင္ ေငြမ်ားကို တစ္အိမ္တက္ဆင္း ေကာက္ခံျပီး ရရိွလာေသာ ေငြက်ပ္ (၁)သိန္းေက်ာ္အား မည္သို့ မည္ပံုဟူ၍ မရွင္းျပဘဲေနပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို့ ေက်းရြာမွ ကြ်န္းစုျမို့နယ္အုပ္ခု်ပ္ေရးမွူးရံုးသို့ စံုစမ္းသည့္အခါမွ ေငြက်ပ္(၆)ေသာင္းသြင္းေပး ထားသည္ဟု သိရိွရပါသည္။ က်န္ေငြ (၄)ေသာင္းေက်ာ္ကို မည္သို့မွ် ေက်းရြာသူ/ သားမ်ားကို မရွင္းျပဘဲ ေနခဲ့ပါသည္။

၄။ ကြ်န္ေတာ္တို့ ေတာေနာက္လယ္ ေက်းရြာတြင္ လယ္ယာလုပ္ကိုင္ရာ၌ အသံုးျပုေနေသာ ကဲြ်နြားမ်ား ကိုလည္း လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္၌ အသံုးျပု၍ နိုင္/မနိုင္ဟူ၍ မစစ္ေဆးဘဲ လယ္သမားမ်ားမွ ေရာင္းခ်သည္ကို ခြင့္ျပုေနျပီး ကဲြ်နြားတစ္ေကာင္ေရာင္းလွ်င္ ေငြက်ပ္ (၅)ေထာင္ေကာက္ခံ၍ ကိုယ္ကို်းစီးပြားရွာေနပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို့ရြာတြင္ တစ္နွစ္လွ်င္ ကဲြ်နြားအေကာင္ေရ (၁၀၀)ေက်ာ္ခန့္ေရာင္းေနပါသည္။

၅။ ကြ်န္ေတာ္တို့ရြာမွ ရြာသူ/ရြာသားမ်ား သိရိွထားသည္မွာ ေက်းရြာအုပ္ခု်ပ္ေရးမွူးမ်ားကို နိုင္ငံေတာ္ မွ လစာေငြက်ပ္ (၇)ေသာင္းေပး ထားသည္ဟု သိရိွရပါသည္။ ယခုအခါ ကြ်န္ေတာ္တို့ရြာမွ ေက်းရြာ အုပ္ခု်ပ္ေရးမွူး ဦးစိုးလြင္သည္ ေက်းရြာဖံြ့ျဖိုး တိုးတက္မႈမ်ားကို မည္သည့္ေနရာမွ မျပုလုပ္ဘဲ နိုင္ငံေတာ္ မွ ေပးေသာလစာေငြကို လိမ္လည္ ထုတ္ယူ စားေသာက္ေနသည္ဟု ကြ်န္ေတာ္တို့ ရြာသူ/ရြာသား မ်ားမွ ျမင္မိပါသည္။

၆။ ဦးစိုးလြင္သည္ ေက်းရြာအေပၚ ေစတနာထားမႈ မရိွဘဲ နိုင္ငံေတာ္မွ တားျမစ္ထားေသာ ဥပေဒနွင့္ မလြတ္ကင္းသည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမို်းစံုနွင့္ (၂)လံုး(၃)လံုးထီမ်ား သံုးစဲြေရာင္းခ်ျခင္းကို ခြင့္ျပုေနပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို့ရြာမွ သဇင္ရဲစခန္းသို့ တိုင္ၾကားေသာ္လည္း ဦးစိုးလြင္သိရိွေသာအခါ မူးယစ္ေဆးေရာင္းခ်သူ၊ ခဲ်ထီေရာင္းခ် သူမ်ားကို ၾကိုတင္၍ ပုန္းကြယ္ေစခဲ့ပါသည္။ သဇင္ရဲစခန္းမွ ရဲမ်ားလာေရာက္ေသာအခါ မူးယစ္ေဆး၀ါးနွင့္ ခဲ်ထီေရာင္းခ်သူမ်ား ရွာမေတြ့ေတာ့ေအာင္ ဦးစိုးလြင္မွ ျပုလုပ္ေနပါသည္။

၇။ ကြ်န္ေတာ္တို့ ေက်းရြာတြင္ ယခင္လူၾကီးမ်ားအဆက္ဆက္ ေက်းရြာပိုင္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ ေသာ ေက်ာက္ေမွာ္ပိုင္းကမ္းနားနံေဘးရိွ ေျမကြက္မ်ားရိွပါသည္။ ယခင္က ထိုေျမကြက္အေပၚ၌ ယာယီတဲ မ်ားေဆာက္ျပီး လၻက္ရည္မုန့္ဆိုင္မ်ား ေရာင္းခ်ေနခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ အရက္ေသစာမ်ားကိုေရာင္းခ် ေနျခင္းမ်ားအျပင္ တဲမ်ားအစား RC တိုင္မ်ားျဖင္ပင္ အခိုင္အမာ ေဆာက္လုပ္ေနျခင္း ကိုလည္း လံုး၀(လံုး၀) ဟန့္တားျခင္း မရိွပါ။ အဆိုပါ ဆိုင္ခန္း ေဆာက္လုပ္ေနသူမွာ ဦးစိုးလြင္နွင့္ ညီနွစ္ကို၀မ္းကဲြေတာ္စပ္သူ ဦးသန္း၀င္း+ ေဒၚလွေ႒းတို့ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ရြာအ၀င္ ကမ္းနား ေလွဆိပ္ ေခတၱ တည္းခိုနားေနစရာေနရာ၊ ေက်းရြာ၏ က်က္သေရေဆာင္ျဖစ္ျပီး ယခင္က ဘာသာေရး ပဲြေတာ္မ်ားျပုလုပ္ေနက်ေနရာျဖစ္ပါ၍ ရဟန္း သံဃာမ်ား၊ ရြာသို့ လာေရာက္ လည္ပတ္ေသာ ဧည့္သည္မ်ား အတြက္မည္ကဲ့သို့မွ် မသင့္ေတာ္သည္ ကို ဦးစိုးလြင္မွ ခြင့္ျပုထားခဲ့ျခင္ းျဖစ္ပါသည္။

၈။ ေက်းရြာအုပ္ခု်ပ္ေရးမွူး ဦးစိုးလြင္သည္ ကြ်န္ေတာ္တို့ရြာမွ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား မိုးရာသီ စိုက္ပို်းစရိတ္ ေခ်းေငြကို ျမိတ္ျမို့နယ္ စိုက္ပို်းေရးဘဏ္မွ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသည့္အခါ ေက်းရြာဘဏ္ ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွူး ဦးၾကည္ကိုနွင့္ ပူးေပါင္းျပီး ေတာင္သူလယ္သမားတစ္ဦးစီထဲမွ တစ္ဦးလွ်င္ ေငြက်ပ္ (၅၀၀၀)ကို ေကာက္ခံေနပါသည္။

၉။ တိုင္းေဒသၾကီး အစိုးရအဖဲြ့၀င္ ၀န္ၾကီးမ်ားနွင့္ ေက်းရြာ ဖံြ့ျဖိုးတိုးတက္ေရး အတြက္ လာေရာက္ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးေသာ လူၾကီးမ်ားရြာသို့ ေရာက္ရိွလာပါက အေရးမစိုက္သကဲ့သို့ ေနျပီး တစ္ခါတစ္ရံ ၾကိုဆို အေလးေပးမႈမ်ား မရိွသည့္အျပင္ အဆိုပါ အၾကီးအကဲမ်ားေထာက္ပံ့ေပးသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း မရိွဘဲ ပစ္ထားသျဖင့္ ဘိလပ္ေျမမ်ား ခဲသြားျခင္း၊ သြပ္ျပားမ်ား သံေခ်းတက္သြား ျခင္းမ်ား ျဖစ္ခဲ့ ရပါသည္။

၁၀။ ဆရာ/ဆရာမမ်ားအတြက္ ေပးထားေသာ ဆိုလာျပားမ်ားကို ဆရာ/ဆရာမမ်ားကို မေပးဘဲ ၄င္း၏ ေနအိမ္ အတြက္ အသံုးျပုေနျခင္း၊ မီးသတ္တပ္ဖဲြ့အတြက္ ေထာက္ပံ့ေပးထားေသာ ေရစုပ္စက္ (၂)လံုးတြင္ (၁)လံုးကိုသာေပးျပီး က်န္ (၁)လံုးကို ၄င္းအိမ္တြင္ အသံုးျပုေနျခင္းမ်ား ျဖင့္လည္း အလဲြ သံုးစားျပုလုပ္ လွ်က္ရိွ ပါသည္။ ၀န္ၾကီးဦးစိုးသိန္း ေဆာက္လုပ္ လွူဒါန္းေပးထားေသာ က်န္းမာေရး ေဆးေပး တြင္ တာ၀န္က်လာေသာ ဆရာမနွင့္လည္း ရန္ျဖစ္ျပီး ဆရာမရြာတြင္မေနနိုင္ေအာင္ ျပုလုပ္ခဲ့သူလည္းျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ က်န္းမာေရး ဆရာမသည္ ၄င္းေနထိုင္မည့္အိမ္ကို ၄င္းဘာသာ စီစဥ္ျပီး ေနထိုင္တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ရကာ ေျပာင္းေရႊ့ သြားခဲ့ရေအာင္အထိ ယုတ္မာသူတစ္ဦးျဖစ္ ပါသည္။ ေက်းရြာအတြင္း ဖဲြ့စည္းထားသည့္ အမို်းသမီးေရးရာ၊ မိခင္နွင့္ ကေလး၊ မီးသတ္ၾကက္ေျခနီအဖဲြ့မ်ားကိုလည္း အျပစ္မရိွ အျပစ္ရွာျပီး အသစ္ျပန္လည္ဖဲြ့စည္းခဲ့ကာ ရပ္ရြာကို ေသြးခဲြအုပ္ခု်ပ္ခဲ့သူျဖစ္ပါသည္။

၁၁။ သို့ျဖစ္ပါ၍ ေက်းရြာဖံြ့ျဖိုးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ျခင္းလည္းမရိွ၊  ေက်းရြာသူ/ ေက်းရြာသားမ်ား အေပၚ ဖိနိွပ္ခဲြျခား ဆက္ဆံတတ္ကာ၊ ကိုယ္ကို်းစီးပြားအတြက္သာလွ်င္ၾကည့္ရႈတတ္ျပီး အလဲြသံုးစားျပုလုပ္ ေနေသာ အဆိုပါ ေက်းရြာအုပ္ခု်ပ္ေရးမွူး ဦးစိုးလြင္အား ထိေရာက္စြာ အေရးယူေပးနိုင္ပါရန္နွင့္ ၄င္းအစား အုပ္ခု်ပ္ေရးမွူး အသစ္တစ္ဦး အစားထိုးလဲလွယ္ေပးနိုင္ပါရန္ ေလးစားစြာ တင္ျပအပ္ပါသည္။

ေက်းရြာသူ ေက်းရြာသားမ်ား၏ လက္မွတ္ကုိ ပူးတဲြတင္ျပအပ္ပါသည္။
ေတာေနာက္လယ္ေက်းရြာသူ/သားမ်ား (သနၵုဳတ္ေက်းရြာအုပ္စု)

0 comments: