Saturday, January 31, 2015

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး (MPT) ရယ္ .. ေက်းဇူးေတာ့ တင္ခ်င္ပါရဲ႕…. ဒါေပမယ့္..ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး (MPT) ရယ္ .. ေက်းဇူးေတာ့ တင္ခ်င္ပါရဲ႕….  ဒါေပမယ့္..
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-­=-=-=-=-=
ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး (M မွ "ေရွ႕သို႔လွမ္းခ်ီ ျမန္မာျပည္" {MPT, Moving Myanmar Forward} စသည့္ ေဆာင္ပုဒ္ျဖင့္ ျမန္မာျပည္သူလူထုမ်ား­ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ရင္ေဘာင္တန္းပီး လူတိုင္း ေနရာေဒသ မေရြး သက္သာေသာ ႏႈန္းထားျဖင္­ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ ေကာင္းမြန္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ႏွင္­ ျပည္တြင္းျပည္ပ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာမ်ား အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီ လြယ္ကူစြာ ဖတ္႐ႈ ေလ့လာ ဆည္းပူးႏိုင္ရန္ စသည့္ ဦးတည္ခ်က္ေကာင္းမ်ားကို နည္းလမ္း အသြယ္သြယ္ ၀န္ေဆာင္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳ­းျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ ရွိေနသည္မွာ အားရေက်နပ္စရာပင္ ေကာင္းလွေပသည္။ထိုသို႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဖုန္းကဒ္မ်ားကို လိုင္းဆြဲအားေကာင္း အင္တာနက္ အသံုးျပဳမႈ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ ေစ်းႏႈန္းသက္သာစသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ အမ်ိဳးအစား စံုလင္စြာ ဆြဲေဆာင္မႈ မ်ားေပးၿပီ­ တစ္မ်ိဳးၿပီး တစ္မ်ိဳး­ မရိုးႏိုင္ေအာင္ပင္ စမ္းသပ္ ထုတ္လုပ္ ျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ်လာ ခဲ့သည္မွာ တန္ဖိုးႀကီး ဖုန္းမွ တန္ဖိုးနည္း ဖုန္းအဆင့္သို႔  ေရာက္ရွိ လာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

တန္ဖိုးႀကီးဖုန္းကို ၿမိတ္ၿမိဳ႕ အေနအထားျဖင့္ ၫႊန္းဆိုျပရမည္ ဆိုပါက­ ႀကိဳးဖုန္း (Auto Exchange Full Duplex) တစ္လံုးလွ်င္ က်ပ္ သိန္း (၅၀)ေက်ာ္မွ သိန္း (၆၀)၀န္းက်င္ ရွိသျဖင့္ ကမၻာတြင္ ျမန္မာ၊ ျမန္မာတြင္ ၿမိတ္ သည္ ဖုန္းေစ်းႏႈန္း ျမင့္မားသည္ဟု ဆိုရေပလိမ့္မည္။ ကမ္းရိုးတန္းသံုး CDMA 450 MHz ဖုန္းမ်ားသည္လည္း ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရးတြင္ " ငွားရမ္းအသံုးျပဳခြင­့္" ခံ၀န္ကတိျပဳခ်က္ စာခ်ဳပ္စာတမ္း မ်ားျဖင­့္ ဘဏ္သြင္းေငြ အျပင္ ေဒသ ရန္ပံုေငြ တစ္လံုးလွ်င္ က်ပ္ ()သိန္း ထပ္မံ အပိုေဆာင္းသြင္း­ရသျဖင့္ စုစုေပါင္း က်ပ္ (၁၇)သိန္းခြဲသြင္း ရၿပ­ီး အေရာင္းအ၀ယ္ေစ်းႏႈန္း­ က်ပ္သိန္း (၃၀)၀န္းက်င္ရွိခဲ့သည္။  ေစ်းႏႈန္းျမင့္ေတာ့မွ­ MPT က ဇယားေပ်ာက္ သိမ္းထားသည့္ ဖုန္းကဒ္မ်ားကို ထုတ္ေရာင္းတာလည္း ရွိေသး။ ယေန႔အခ်ိန္ထိ ငွားရမ္း အသံုးျပဳခြင္­ ေပးထားသည့္ ဖုန္းမ်ားကို ျပန္အပ္လို႔ လည္း မရ၊ အသံုးမျပဳလည္း ေငြသြင္းေနရတတ္သည့္ ၄င္း ဖုန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္­ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး (MPT)မွ ႀကိဳတင္ ေငြျဖည့္ကဒ္စန­စ္ (Prepaid Card System) မွလြဲၿပီး မည္သည့္၀န္ေဆာင္မႈမွ မေပး၊ မည္ကဲ့သို႔မွ် တာ၀န္ယ ူေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း မရွိေသး။ ႀကံစားသကဲ့သို႔ ၀ါး၍ အရသာကုန္ေတာ့ ေထြးပစ္။ ေနာက္ထပ္ ဘယ္လိုနည္းျဖင့္စားရ အံုးမလဲလို႔ ထပ္ႀကံသည့္ ႀကံ ႀကံပီး စားသည့္ သေဘာပင္။ ေခတ္စနစ္ေျပာင္းလည္း မေျပာင္းလဲဘဲ အရိုးစြဲေနသည့္ ႀကံ ႀကံပီးစားတတ္သည့္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး (MPT) အမူအက်င့္သည္ တန္ဖိုးနည္း ဖုန္းစနစ္၌လည္း က်န္ရွိေနေပေသးသည္။

ျပည္တြင္း ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရး သာမ­က ျပည္ပ အကြက္ေပ်ာက္ ဆက္သြယ္ေရး ကိုပါ ဖိတ္ေခၚၿပီး နည္းပညာ တစ္မ်ိဳး စမ္းသပ္လိုက္ ေရွ႕သို႔လွမ္းခ်ီ ျမန္မာျပည္ဟု ေၾကြးေၾကာ္လိုက္၊ ဖုန္းကဒ္ေတြ ေရာင္းလိုက္၊ ျပည္သူေတြ နားကားလိုက္နဲ႕ ႀကံစားေနၾကသည္။ ဖုန္းကဒ္အသစ္ တစ္မ်ိဳး­ထုတ္တိုင္းလည္း သတ္မွတ္ ထားေသာ ေရာင္းအား ျပည့္မွီေစရန္ အတြက္ ADSL ႏွင့္ အျခားေသာ ဖုန္းအင္တာနက္ လိုင္းမ်ားအား လိုင္းအား ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ ပိတ္ပစ္ျခင္း၊ အလွည့္က် စနစ္ျဖင့္ ေပးျခင္း၊ ADSL တြင္ ပထမအဆင့္ (Class A) မ်ားကိုသာ ေပးျခင္း၊ အကြက္ေပ်ာက္ ပိုက္ဆံ ယူထားေသာ ေနရာမ်ား ကိုသာ ေပးျခင္းစသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ျပည္သူမ်ား အေပၚ အျမတ္ထုတ္ စားကြက္ စားက်က္ ေဖာ္ေဆာင္လွ်က္ ရွိသည္။ ထိုမွတဖန္ MPT မွ ပုဂၢလိက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားသို႔ လုပ္စားကြက္ မ်ားကို တန္ဖိုးျဖတ္ ေရာင္းစားလိုက္ၿပီး ရာခိုင္ႏႈန္း ျပည့္မွီ­ေအာင္ ေစ်းကြက္ စနစ္ ေဖာ္ေဆာင္ၾက ျပန္သည္။ သတ္မွတ္ထားေသာ ႏႈန္းထား ျပည့္မွီသြားသည့္ အခါ ၄င္းဖုန္းမ်ားကို လိုင္းအားမ်ား ခ်ပစ္ပီး ေနာက္တစ္နည္း ထပ္မံ ႀကံစားၾကျပန္ေလသည္။ ၄င္းအခ်ိန္အခါမ်ိဳး၌ ထုတ္လုပ္ေသာ ဖုန္းကဒ္သ­ည္ လိုင္းဆြဲအားေကာင္း အင္တာနက္သံုးစြဲမႈ ျမန္ႏႈန္းျမင့္မားလွ်က္ ရွိသည္။

လိုင္းပိတ္ပစ္ျခင္း၊ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းခံရေသာ ADSL အင္တာနက္ လိုင္းမ်ား ကိုမူ တစ္လလွ်င္ တစ္ပတ္ေလာက္ ဆိုရံုမွ် လိုင္းလႊင့္ေပးၿပီး လိုင္းအသံုးျပဳခ အျပည့္အ၀ ေပးေဆာင္ရပါသည္။ ထိုမွ်မက ဖုန္းလိုင္း (သို႔မဟုတ္) အင္တာနက္လိုင္း ပ်က္ယြင္းသည့္ အခါမ်ား­တြင္ MPT သို႔ လူကိုယ္တိုင္ျဖစ္ေစ၊ ဖုန္းျဖင့္ျဖစ္ေစ အႀကိမ္ႀကိမ္ အေၾကာင္းၾကား ဆက္သြယ္ေသာ္လည္း လာေရာက္ လုပ္ေဆာင္ေပးျ­ခင္း မရွိေပ။ လာေရာက္ လုပ္ေဆာင္ေပးသည့္ အခါမ်ား တြင္လည္း ဖုန္းႀကိဳးမ်ား၊ Modem မ်ားအား မတန္မရာ ႏႈန္းထားမ်ားျဖင့္ လဲလွယ္ခိုင္းတတ္ ပါသည္­

ဖုန္းအသံုးျပဳခႏွင့္ ADSL အင္တာနက္လိုင္း အသံုးျပဳခ ေကာက္ခံရန္ အတြက္ MPT မွ သက္ဆိုင္ရာ ဖုန္းမ်ားသ­ို႔ ဖုန္းတစ္ႀကိမ္ မွ်ေလာက­ အေၾကာင္းၾကား ဆက္သြယ္သည့္အခါ ဖုန္းအ၀င္ လက္ခံျခင္းမရွိေသာ ဖုန္းမ်ားကို လိုင္းအသံုးျပဳခ လာေရာက္မသြင္းဟူ၍ လိုင္းပိတ္ပစ္ျခင္းမ်­ား ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္။ MPT ဖုန္းေခၚဆိုမႈကို လက္မ­ခံျခင္းမွာ ဖုန္းလိုင္း ပ်က္ယြင္း­ေနသည္ကို လာေရာက္ မလုပ္ေပးျခင္း­ေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။ MPT မွ လိုင္းမေကာင္းေသာ္လည္­ လိုင္းအသံုးျပဳခ ေလွ်ာ့ခ်ေပးသည့္ အစဥ္အလာ (လံုး၀) မရွိခဲ့ပါ။

 MPTမွ ေဆာင္ပုဒ္ေကာင္း ေၾကြး­ေၾကာ္ၿပီး ရည္ရြယ္ခ်က္ေကာင္း မ်ား၏ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ မႈေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားမွာ ေခတ္မွီ တိုးတက္ေျပာင္­းလဲမႈႏွင့္ အညီ ႏွစ္နာ ဆံုး႐ွံဳးမႈမ်ားလည္း မသိမသာ သလိုနဲ႔ အမွန္ပင္ မ်ားျပားလြန္း လွေပသည္။ MPT မွ မိမိတတ္ႏိုင္ေသာ သတ္မွတ္ ထားသည့္ ႏႈန္းထား မ်ားထက္ ေက်ာ္လြန္လွ်က္ ေစ်းကြက္စီးပြား ရလိုအား တစ္ခုတည္းကို ေလာဘႀကီးၿပီး မႏိုင္မွန္း သိလွ်က္နဲ­ (မႏိုင္၀န္ထမ္း = မႏိုင္တဲ့၀န္ကို ထမ္းေနသည့္ ထိန္းမႏိုင္ သိမ္းမႏိုင္ျဖစ္ေသာ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး MPT ၀န္ထမ္း) လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ျပည္သူမ်ား အတြက္ မ်ားစြာ ႏွစ္နာလွေပသည္။

သို႔အတြက္ေၾကာင့္ အခ်ိန္တို အတြင္း ေျပာင္းလဲ တိုးတက္ ေကာင္းမြန္လာေသာ ဆက္သြယ္ေရး စနစ္အား အားရ ေက်နပ္မိပါေသာ္လည္း ေျပာမကုန္ ယုတ္မာသည့္ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ျပည္သူမ်ားအေပၚ ႀကံႀကံၿပီး စားေနသည့္ ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရး (MPT)အား ဆက္သြယ္ေရးနည္း ဥပေဒျဖင့္ ျပန္လည္တရားစြဲဆို အေရးယူ ေဆာင္ရြက္သင့္ ေပသည္။

0 comments: