Saturday, August 9, 2014

ေရေဘးႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး ပူးေပါင္းတာဖို႔ျခင္း တနသၤာရီ၌ေဆာင္ရြက္

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ၿမိတ္ခရိုင္ တနသၤာရီၿမိဳ႕ ေခ်ာင္းႀကီးရပ္ကြက္ စက္မႈဇံုရပ္
ျပြန္ေပါက္ရွိ အဓိက ေရဝင္ေရထြက္ေနရာျဖစ္ေသာ အမွတ္(၁)ေရထိန္း တံခါးတာရိုးအား
ျမစ္ေရ အလြန္ ႀကီးျမင့္ၿပီး ေရစီးသန္သည့္အခါ တာရိုး က်ိဳးေပါက္ျခင္းမရွိဘဲ ခိုင္ခန္႔မႈ ရွိေစေရးရည္ရြယ္လ်က္ သဲအိတ္ စီျခင္း၊ သဲအိတ္ထပ္ပိုးျခင္း ျပည္သူ႔အက်ိဳးျပဳ လုပ္ငန္းအား ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးဌာန အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဦးေက်ာ္သူႏွင့္ဝန္ထမ္းမ်ား၊ အမွတ္(၅၅၇)ေျချမန္ တပ္ရင္း ယာယီတပ္ရင္းမွဴး ဗိုလ္မွဴးၿဖိဳးေဝေအာင္ ဦးေဆာင္သည့္ အရာရိွႏွင့္စစ္သည္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ဌာနဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ျမန္မာနိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္မီးသတ္ဦးစီးဌာနႏွင့္ အရန္မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား ပူးေပါင္းလ်က္ ၾသဂုတ္ လ(၈)ရက္ေန႔ မြန္းလႊဲ(၂)နာရီ အခ်ိန္မွစတင္၍ ပူးေပါင္း လုပ္အားေပး ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။


၄င္းျပြန္ေပါက္ ေရထိန္း တံခါးေနရာရွိ တာရိုးတစ္ေလွ်ာက္ေနရာအၾကား နိမ့္ေနသည့္ေနရာမ်ားႏွင့္ ခိုင္ခန္႔မႈ အားနည္းေနသည့္ေနရာ မ်ားတြင္ ႀကိဳတင္၍ တာရိုးတစ္ေလွ်ာက္ညီညာခိုင္ခန္႔မႈရွိေစရန္ သဲအိတ္(၅ဝဝ) ေက်ာ္ကို သဲအိတ္စီျခင္းႏွင့့္္သဲအိတ္အဆင့္ဆင့္ထပ္ပိုးျခင္း၊တာဖို႔ျခင္းလုပ္ငန္းအား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

တနသၤာရီၿမိဳ့နယ္သည္ ယခင္က ႏွစ္စဥ္ ဇြန္၊ဇူလိုင္၊ၾသဂုတ္လမ်ား၌ ျမစ္ေရႀကီးမႈ ဒုကၡကို ေဒသခံျပည္သူမ်ား ခံစားခဲ့ၾကရသည္။ ေဒသခံမ်ားေနအိမ္မွေျပာင္းေရႊ႕ရျခင္း၊ အလုပ္အကိုင္မ်ားရပ္နားထားရျခင္း အေျခခံပညာ ေက်ာင္း မ်ားပိတ္ထားရျခင္း၊ လမ္းမ်ားေရတိုက္စားပ်က္စီးျခင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားပ်က္စီးဆံုးရံႈးျခင္း၊ လူေနအိမ္တခ်ိဳ႕ ေရတိုက္ စားမႈေၾကာင့္ ယိုင္လဲၿပိဳက်ျခင္းႏွင့္ ျမစ္ေရျပန္က်သည့္အခါ သန္႔ရွင္းေရးအျပင္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္း မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေနရျခင္းတို႔ေၾကာင့္ တိုးတက္မႈေႏွာင့္ေႏွးခဲ့ရသည့္ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး အခက္အခဲမ်ားကို ၂ဝ၁၃-ခုႏွစ္အထိ ႀကံဳေတြ႔ခံစားၾကရသျဖင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ေစတနာရွႈင္ အလွဴရွင္မ်ားမွ ဆန္၊ဆီ၊အဝတ္အထည္၊ မီးဖိုေခ်ာင္သံုး ပစၥည္းမ်ားစသျဖင့္ ေရေဘးကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းမ်ားကို ကိုယ္တိုင္လာေရာက္ေထာက္ ပံ့ေပးခဲ့သည့္အျပင္ ယိုင္လဲၿပိဳက်ေနအိမ္မ်ားကိုလည္း စရိတ္ၿငိမ္း ျပန္လည္ေဆာက္ လုပ္ေပးခဲ့သည္။

သို႔ျဖစ္၍၂ဝ၁၄ခုႏွစ္မွစ၍ ျမစ္ေရလႊမ္းမိုးမႈဒဏ္သက္သာေစရန္အတြက္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ အဖြဲ႔ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးျမတ္ကို၏ ေမတၱာေစတနာ့ အျပင္ အစိုးရအဖြဲ႔ခြင့္ျပဳရန္ပံုေငြျဖင့္ ေရထိန္းတံခါးမ်ား ၿမိဳ့တာရိုး ႏွင့္ ေရထိန္းတမံမ်ားကို၂ဝ၁၄ခုႏွစ္၊ ေမလ အကုန္တြင္ ေအာင္ျမင္စြာ တည္ေဆာက္ျပဳျပင္နိုင္ ခဲ့သည္ ထိုအျပင္ ၿမိဳ႕တြင္းမွ မိုးေကာင္းေရမ်ားကို စုပ္ထုတ္နိုင္ရန္ အတြက္ လည္း ေရစုပ္ စက္ရံုႏွင့္ေရစုပ္စက္ႏွစ္လံုးျဖင့္ ဝန္ထမ္းကိုပါ အသင့္ထားရွိ ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယခင္က တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္သည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္(၃)ႀကိမ္ခန္႔ ျမစ္ေရႀကီးမႈရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္ (၂ဝ၁၄) တြင္ ယေန႔အခ်ိန္အထိ ျမစ္ေရႀကီးမႈတစ္ႀကိမ္မွ်မရွိေသးသျဖင့္ ျမစ္ေရႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထူးျခားမႈကို ေဒသခံျပည္သူ မ်ားက စိတ္ဝင္တစားေစာင့္ၾကည့္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ၿမိတ္ ျပန္ ဆက္

0 comments: