Monday, July 6, 2015

“သမ၀ါယမေခ်းေငြအေပၚ ဘယ္သူေတြ အျမတ္ထုတ္ေနသလဲ”

“သမ၀ါယမေခ်းေငြအေပၚ ဘယ္သူေတြ အျမတ္ထုတ္ေနသလဲ”

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အာဏာကို အစိုးရ သစ္မွ တာ၀န္ယူ ခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ လုပ္ငန္း မ်ားတြင္ သမ၀ါယမ က႑မွ ပါ၀င္လာ ေစရန္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတမွ သမ၀ါယမ ၀န္ႀကီးဌာနသို႔ တာ၀န္ ေပးအပ္ ခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသရွိ ျပည္သူမ်ားကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစ သည့္ လယ္ယာလုပ္ငန္း၊ ငါးလုပ္ငန္းႏွင့္ အိမ္တြင္း စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္း မ်ားကို သမ၀ါယမ၀န္ႀကီး ဌာန၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ႏုိင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ 


သမ၀ါယမ၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ စီမံကိန္းမ်ား ခ်မွတ္ေရး ဆြဲရာတြင္ သမ၀ါယမစီးပြားေရး က႑ ဖြံ႕ ၿဖိဳး တိုးတက္မႈကို အဓိကအေျခမခံပဲ ေက်းလက္ ေဒသ ေနျပည္သူမ်ား လတ္တေလာ ၾကံဳေတြ႕ေန ရသည့္ စား၀တ္ေနေရး အခက္ အခဲမ်ား ၾကံဳ႕ေတြ႕ေနမႈ ကို ေဆးမီးတိုျဖင့္ ေျဖရွင္းနည္းျဖစ္သည့္ သမ၀ါ ယမ ေငြစု ေငြေခ်းလုပ္ငန္းကိုသာ အဓိကလုပ္ကုိင္ရန္ စီမံခ်က္ေရးဆြဲခဲ့ ပါသည္။ သမ၀ါယမ အသင္းမ်ား၏ အဓိက လုပ္ငန္းမ်ားမွာ အိမ္ ေထာင္စု တစ္စုလွ်င္ က်ပ္ေငြ ငါးေသာင္း ေခ်းငွားေပးျခင္း၊ အပ္ခ်ဳပ္စက္ေခါင္းမ်ား အား အရစ္က်ေငြေခ် စနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပး ျခင္း စသည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို စတင္လုပ္ကိုင္ ခဲ့ပါသည္။

ထိုစဥ္ အခါက အတိုးႏႈန္းကို တစ္ႏွစ္လွ်င္ သံုးဆယ္ရာခုိင္ႏႈန္း ေကာက္ခံပါသည္။ အရစ္က်ေငြေခ် စနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ် ေပးေသာ ကုန္ ပစၥည္းမ်ား အေပၚတြင္ လည္း၊ အတိုးႏႈန္းသံုးဆယ္ရာခုိင္ႏႈန္း ေကာက္ခ ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္က ေခ်းေငြ အတြက္ ေငြရင္းေငြႏွီး ရရွိေရး ကို မႏၲေလး တုိင္းေဒသႀကီး၊ သမ၀ါယမ အသင္းစု ႏို႔ ခ်က္လုပ္ငန္းႏွင့္ CBဘဏ္ တို႔မွ ရယူပါ သည္။  ထိုစဥ္အခါက သမ၀ါယမအသင္း သားမ်ားေပး ရသည့္ အတိုးႏႈန္းသည္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံတြင္ အျမင့္ဆံုးႏႈန္းထားျဖစ္ ပါသည္။ ျပည္တြင္းရွိ CB မ်ား၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း မ်ားရွင္မ်ား တည္ေထာင္ ထားသည့္ ေငြေၾကး ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၏ အတိုးႏႈန္း သည္ ၁၈ ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္ရွိပါသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ အခ်င္းခ်င္း၊ ဘုရင့္ ေနာင္ ကုန္စည္ဒုိင္ေလာကတြင္ သိန္း ေထာင္ဂဏန္း ေခ်းယူသည့္ အတုိးႏႈန္းသည္ ပင္ ႏွစ္ဆယ့္ေလးရာခိုင္ႏႈန္း ေအာက္သာ ရွိပါသည္။

သမ၀ါယမ ၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ရယူၿပီး၊ တ႐ုတ္ျပည္သူ သမၼတႏိုင္ငံ China Exam Bank မွ အတုိုးႏႈန္း တစ္ႏွစ္ ေလးရာခုိင္ႏႈန္း ျဖင့္ ေခ်းေငြUSD သန္းေလးရာ ေခ်းယူထား ပါသည္။ အလားတူ ေတာင္ကိုရီးယား ႏုိင္ငံ ေဒေဒါင္း လယ္ယာသံုးစက္ကိရိယာထုတ္ လုပ္သည့္ ကုမၼဏီမွလည္း  လယ္ယာသံုး စက္ကိရိယာာ ပစၥည္းမ်ား အရစ္က်ေငြစနစ္ျဖင့္  ၀ယ္ယူခြင့္ ရရွိထာ းပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အတိုးႏႈန္း တစ္ႏွစ္ေလးရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ ထုတ္ယူ ရရွိထားသည့္ ေခ်းေငြအေပၚ တြင္ သမ၀ါယ အသင္း၀င္မ်ားသို႔ ျပန္လည္ ထုတ္ေခ်း ရာတြင္ တစ္ႏွစ္ ဆယ့္သံုး ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ဆယ့္ငါး ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ ေကာက္ခံ ေနပါသည္။

၀န္ႀကီးဌာန ဗဟိုသမ၀ါယမ အသင္း၊ ျပည္နယ္တုိင္း သမ၀ါယမအသင္းမ်ား ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္သမ၀ါယမ အသင္းတုိ႔မွ  ေကာက္ခံေန သည့္ အတုိးႏႈန္းမ်ား သင့္ေတာ္မွန္ကန္မႈ ရွိ၊ မရွိ ျပန္လည္စိစစ္ရန္ လုိအပ္ေပသည္။ ထို႔ အတူ ျမန္မာေငြတန္ဖိုး နိမ့္က်လာျခင္း ကလည္း ႏိုင္ငံျခားေခ်းေငြ ျပန္လည္ေပး ဆပ္ရာတြင္ အခက္အခဲတစ္ခုအေနျဖင့္ ၾကံဳ ေတြ႕လာႏုိင္ပါသည္။ China Exam Bankမွ လႊဲေျပာင္းစဥ္ ကာလ၊ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ျမန္မာေငြက်ပ္ တစ္ေထာင္ခန္႔သာရွိခဲ့ေပ မယ့္၊ ျပန္လည္ေပးဆပ္ရမည့္ အခ်ိန္တြင္ တစ္ေဒၚလာ က်ပ္တစ္ေထာင့္ႏွစ္ရာခန္႔ရွိ ပါက ဆံုး႐ႈံးမႈပမာဏႏွစ္ဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္း အထိ ရွိလာႏုိင္ပါသည္။ ႏုိင္ငံျခားေခ်းေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာမွ ျမန္မာေငြသို႔ ေျပာင္းရာတြင္ သမ၀ါယမမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၏ မ႐ိုးသားမႈေၾကာင့္ CB ဘဏ္ႏွင့္ ပူးေပါင္း ၿပီး ေငြလဲႏႈန္း တစ္ဆယ္က်ပ္ ကြာျခားပါက စုစုေပါင္း က်ပ္သန္းေပါင္းေလးေထာင္ အထိ နစ္နာႏုိင္ ပါသည္။ ဤအခ်က္သည္ ပင္ သမ၀ါယမေခ်းေငြ လုပ္ငန္းအတြက္ ႀကီးမားေသာ ထိုးႏွက္ခ်က္တစ္ရပ္ ျဖစ္ႏုိင္ ပါသည္။

အရစ္က် ေငြေခ် စနစ္ျဖင့္ လယ္ယာ သံုးစက္ ကိရိယာမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းသံုး ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်ေပးသည့္ သမ၀ါယမအသင္း မ်ားအား အတင္းအဓမၼ ၀ယ္ယူေစခုိင္းမႈမ်ား ၾကံဳေတြ႕ေနရသည္။ ဥပမာ- ေရာ္ဘာစိုက္ ပ်ဳိးသည့္ ေဒသအတြင္း အဆင့္ျမင့္စပါး ရိတ္သိမ္း၊ ေခၽြေလွ႔စက္မ်ား ေရာင္းခ်ေပး ျခင္း၊ ထို႔အတူ သမ၀ါယမ၀န္ႀကီးဌာန အေန ျဖင့္ ပုဂၢလိက စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံမွ ၀ယ္ယူေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား အေပၚ၊ ေစ်း ႏႈန္းႏွင့္ အရည္အေသြး မွန္ကန္မႈရွိ၊ မရွိကုိ အျမဲမျပတ္ စစ္ေဆးေနရန္ လိုအပ္ပါသည္။

သမ၀ါယမ အသင္းမ်ားမွ ေရာင္းခ်ေပး သည့္ ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ားအေပၚ စတင္ ၀ယ္ယူ သည့္ေန႔မွ ေငြေပးေခ်း သည့္ေန ႔အထိ အတိုးႏႈန္း စတင္ေကာက္ခံေပမယ့္၊ ဗီယက္ နမ္ႏိုင္ငံမွ ထုတ္လုပ္ေသာ ဓာတ္ေျမၾသဇာ ႏွင့္ ျပည္တြင္းမွ ထုတ္လုပ္ေသာ သဘာ၀ ေျမၾသဇာမ်ားကို ပုဂၢလိက အခ်င္းခ်င္း ေရာင္းခ်ေပးရာတြင္ အတုိးႏႈန္းတြက္ခ်က္ မႈမရွိပဲ ေရာင္းခ်ေပးျခင္းကို ေလ့လာ ေတြ႕ ရွိႏုိင္ ပါသည္။ ျမန္မာ လူမ်ဳိးမ်ား အေနျဖင့္ အေ<ကးေပးလ်င္ ဆင္ကို သက္ေစ့၀ယ္မည့္ ဓေလ့စ႐ိုက္အရ အေ<ကးရရွိသည့္ ပစၥည္း မွန္သမွ် အေသအခ်ာစိစစ္မႈမရွိပဲ ၀ယ္ယူ တတ္သည့္ အေလ့အထ မ်ားသည္ ေရနစ္ သူကို ၀ါးကူ၍ ထိုးခ်ေနသလို ျဖစ္ေန တတ္ ပါသည္။

သမ၀ါယမ ေခ်းေငြလုပ္ငန္းအတြက္ ေငြရင္းေငြႏွီး လုိအပ္ခ်က္ကို ႏိုင္ငံျခား ဘဏ္မ်ားမွ ေခ်းေငြမ်ား ရယူ လုပ္ကိုင္ေနၾကပါ သည္။ ယေန႔အခ်ိန္ ကာလသည္ ႏုိင္ငံျခား ဘဏ္မ်ားမွ ေခ်းယူခြင့္ရရွိသည့္ ေငြေၾကး ပမာဏကို လက္ခံေနသည့္အခ်ိန္ကာလ ျဖစ္ပါသည္။ ေခ်းယူစဥ္ကာလတြင္ သမ ၀ါယမ၀န္ႀကီး ဌာနအေနျဖင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အား နည္းပါက ရရွိသည့္ ေငြေၾကးပမာဏကို ဆင္သတ္ၿပီး အရပ္ေ၀ေပးေနသလို ျဖစ္မွာ စိုးရိမ္မိ ပါသည္။ လက္ရွိ အစိုးရလက္ထက္ တြင္ ေခ်းေငြေခ်းယူသည့္ ကာလဟု သတ္ မွတ္လို ပါသည္။ ျပန္ဆပ္ရမည့္ကာလ ကေတာ့ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာ္ပြဲတြင္ အႏိုင္ ရရွိသည့္ အစိုးရမွ တာ၀န္ေပးဆပ္ ရပါမည္။

လက္ရွိ အစိုးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ျပည္ပ ေခ်းေငြအတိုးႏႈန္းထက္ ဆယ္ရာခုိင္ႏႈန္း ေက်ာ္ ပိုမုိ၍ ေကာက္ခံေနမႈမ်ား အက်ဳိး အျမတ္ရရွိ ေနသူမ်ားသည္ မည္သူေတြျဖစ္ ၾကသလဲဆိုတာ ေသခ်ာ စိစစ္ရန္ လိုအပ္ ပါသည္။ ျမန္မာေငြတန္ဖိုး က်ဆင္းမႈေၾကာင့္ သမ၀ါယမေခ်းေငြ အေပၚ နစ္နာ ဆံုး႐ႈံးႏုိင္ သည္။

ပမာဏမွာ ယေန႔ကာလ အတြင္းမွာပင္ တစ္ဆယ္ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ရွိပါသည္။ ျပင္ပ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ မ်ား၏ ခန္႔မွန္း ခ်က္အရ ျမန္မာေငြေၾကး တန္ဖိုးက်ၿပီး အေမရိကန္ေဒၚလာ က်ပ္ တစ္ေထာင္ သံုးရာ ခန္႔ ျဖစ္ခဲ့ပါက ဆံုး႐ႈံးမႈ ပမာဏ သံုးဆယ္ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ရွိႏုိင္ ပါသည္။    ျမန္မာစကား ပံုတစ္ရပ္ရွိပါသည္။ ေ<ကးတင္လွ်င္ ရွင္ ဘုရင္ဆပ္ရပါသည္။ ဒို႔ကေတာ့ အေၾကြးကို ယူ႐ုံသာတတ္ သည္။ ျပန္ဆပ္ရမည့္ အခ်ိန္ မွာ မင္းတို႔တာ၀န္ပဲ မွတ္ယူေနလွ်င္ေတာ့ ႏုိင္ငံပိုင္ သဘာ၀သယံဇာတမ်ားကို မတန္ တဆႏႈန္းထား ႏွင့္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးရမွာ ကို စိုးရိမ္မိ ပါေၾကာင္း ေရးသားလိုက္ရ ပါသည္။

- ထူးသစ္
ေတာင္သူလယ္သမားဂ်ာနယ္ (အတြဲ(၁၁) အမွတ္(၁၅၂)၊ ဇြန္လ ၁၅ – ၂၁၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္)

0 comments: